درد و دل با خدا,راز و نیاز با خدا,

 

ای عفو تو شامل گناهان


اى عفو تو شامل گناهان
کوى تو پناه بى پناهان

بر خسته دلان شفاى دردى
محروم نکرده دردمندى

باز است درت بر آزمندان
اى عشق دل نیازمندان

جز تو که نظر به حال ما کرد
یا گوش بر این مقال ما کرد


بخشنده هر گناهى اى دوست
بر گم شدگان پناهى اى دوست

اى راز دل شکسته من
اى مرهم قلب خسته من

اى مونس من انیس جانم
اى یار و رفیق در نهانم

اى راه مرا چراغ روشن
آب و گل من زتست گلشن

امید منى به هر دو عالم
دورم منما زخویش یک دم

بنگر ز گنه چه تیره روزم
چون شمع به درگهت بسوزم

باشد که نظر کنى به حالم
بخشى به عنایتت کمالم

یادى زغریب بى نوا کن
از لطف, تو درد من دوا کن

مسکین به در تو دردمند است
دل خسته و زار و مستمند است